Preinscripció

Preinscripció

Preinscripció*: del 15 de juliol al 15 de setembre de 2016

Publicació de llistes provisionals: 23 de setembre de 2016

Reclamacions: del 23 al 27 de setembre de 2016

Publicació de llistes definitives: 30 de setembre de 2016

Els sol·licitants lliuraran en Registre General (Edifici Rectorat) o Registres Auxiliars (Centre de Gestió de Campus), el resguard de preinscripció emplenat i signat.

PREINSCRIPCION-UNIVERSITARIA

S’ha d’adjuntar la següent documentació:

a) Tots els estudiants han de lliurar:

-Resguard de preinscripció degudament signat.
-Fotocòpia del DNI o passaport en el cas d’estudiant estranger.
-Curriculum Vitae
b) Depenent de la manera d’accés:

1. Estudiants que accedeixen amb el títol de Grau i Màster Universitari:

-Fotocòpia compulsada/acarada del títol de Grau i del Màster Universitari.

2. Estudiants amb el títol de Grau de, almenys, 300 crèdits ECTS:

-Fotocòpia compulsada/acarada del títol de Grau.
-Fotocòpia compulsada/acarada del certificat dels estudis de Grau.

3. Estudiants que accedeixen amb títol universitari oficial espanyol o de l’EEES amb, almenys, 300 ECTS, dels quals 60 han de ser de nivell Màster.

-Fotocòpia compulsada/acarada del títol universitari oficial.
-Fotocòpia compulsada/acarada del/dels certificat/s dels crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris, dels quals 60 han de ser de nivell Màster.

4. Estudiants amb almenys dos anys d’avaluació positiva del títol d’Especialista en Ciències de la Salut:

-Fotocòpia compulsada/acarada del títol universitari d’accés a l’especialitat.
-Fotocòpia compulsada/acarada del títol d’Especialista

5. Estudiants amb titulació estrangera no pertanyent a l’EEES:

-Fotocòpia compulsada/acarada del títol universitari que faculta en el país expedidor a l’accés als estudis de doctorat (legalitzat via diplomàtica)
-Fotocòpia compulsada/acarada del certificat acadèmic dels estudis que donen accés als estudis de doctorat (legalitzat via diplomàtica).
-Si escau remetre els documents amb la traducció jurada a l’espanyol.
-Rebut d’haver abonat l’estudi d’equivalència d’estudis preceptiu.

6. Estudiants amb el títol de Doctor, amb el DEA o amb el Reconeixement de Suficiència Investigadora:

-Fotocòpia compulsada/Acarada del títol d’accés o de la certificació acadèmica que acredite el DEA o el Reconeixement de Suficiència Investigadora.

*Aquest termini continuarà obert en cas de vacants en el programa de doctorat.

12 maig 2017