Estudiants amb discapacitat

La Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) té com un dels seus objectius prioritaris el compromís de garantir la igualtat d’oportunitats dels nostres estudiants, adquirint especial rellevància en aquelles persones amb diversitat funcional, apostant per la inclusió.

Els canvis actuals en l’estructura dels estudis universitaris, la diversitat funcional del nostre alumnat, les seues necessitats personals i les necessitats socials han generat noves demandes, i la UMH s’ha fet eco d’estes a través de la seua Normativa per a la Integració de Persones amb Discapacitat, aprovada pel Consell de Govern de 7 de novembre de 2007. Dita normativa establix la creació de l’Àrea d’Atenció a l’Estudiant amb Discapacitat (ATED) , emmarcada en Servici de Gestió d’Estudis i dependent del Vicerectorat d’Estudis i Esports.

ATED

2 maig 2016