Programa HELPer

CONVOCATORIA

Solicitud estudiante beneficiario Solicitud estudiante tutor
IMPRESOS IMPRESOS

1.-Objetivo del programa HELPer.

El programa HELPer té com a objectiu principal reduir la taxa d’abandó entre els estudiants del primer curs dels distints graus impartits en la Universitat Miguel Hernández. El programa pretén aconseguir este objectiu assistint a l’estudiant tant en el disseny d’una ruta acadèmica més coincident amb les seues possibilitats d’èxit com en la prestació de suport acadèmic per part d’estudiants de cursos superiors del mateix grau.

Per a aconseguir els objectius del programa, este s’articula en dos eixos fonamentals:

A) Redefinició de la matrícula de l’alumne una vegada finalitzat el primer semestre.

Els estudiants que s’adherisquen al programa HELPer podran refer la seua matrícula reduint el nombre de crèdits matriculats per a adaptar-los a les seues possibilitats reals d’èxit. L’estudiant que participe en el programa HELPer com a beneficiari podrà sol·licitar el reajustament de la matrícula amb la reducció d’un màxim de dos assignatures (12 crèdits) corresponents totes elles al segon semestre del primer curs del grau en què es troba matriculat.

A cada estudiant beneficiari del programa HELPer se li assignarà un estudiant tutor que li assessore, durant el segon semestre del curs, en la presa de decisions sobre el procés de reajustament de matrícula i la seua millora en el rendiment acadèmic.

B) Nomenament d’alumnes tutors dels últims cursos de grau.

Encara que les causes de l’abandó dels estudis per part dels estudiants del primer curs d’un Grau donat són diverses, una d’elles pot ser la falta d’empatia de l’estudiant per les assignatures cursades degut, en bona part, al seu caràcter fonamental. En molts casos, els continguts del primer curs del Grau no es corresponen amb les expectatives prèvies de l’estudiant sobre les habilitats i competències que esperava aconseguir com a estudiant dels dits estudis.

El programa HELPer proposa que els estudiants inscrits en ell puguen estar tutoritzats per estudiants dels últims cursos del Grau corresponent (cursos 3r i 4t) .

La interacció dels estudiants de nou ingrés amb aquells que estan prop de finalitzar els estudis tindrà un doble efecte. D’una banda, permetria a l’estudiant de nou ingrés comprendre que les habilitats i competències que deurà vaig adquirir

2.-Grados en els que s’implementa el programa HELPer de forma experimental durant el curs acadèmic 2015 – 2016.

El programa HELPer s’implementarà durant el curs 2015-2016 de forma pilot en els Graus següents:

Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx.

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Estadística Empresarial

Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Orihuela

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Escola Politècnica Superior d’Elx

Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial

Grau en Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació

Grau en Enginyeria Mecànica

CONDICIONS, REQUISITS, OBLIGACIONS I SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS QUE SOL·LICITEN UN BECA COM A TUTOR DINS DEL PROGRAMA HELPer

3.-Número, duració i dotació econòmica de les beques

Es convoquen un total de 20 beques que seran distribuïdes entre els distints estudis de Grau de la Universitat Miguel Hernández d’Elx que participen en el programa pilot durant el present curs acadèmic.

La duració de les beques serà d’un semestre, estant previst el seu inici al començament de març de 2016 i la seua finalització per al 30 de juny d’enguany.

La dotació econòmica bruta total de la beca serà de 300 euros que es farà efectiva finalitzar el període de gaudi de la beca.

4.-Requisitos dels aspirants

Els candidats a estudiant tutor dins del programa HELPer hauran de complir els requisits següents:

  1. Trobar-se matriculat d’un mínim de 48 crèdits del Grau en què el programa HELPer s’implementa o, si no n’hi ha, del total de crèdits necessaris per a completar el grau.
  2. A més, l’estudiant haurà d’haver superat un mínim de 138 crèdits del dit Grau dels quals 120 crèdits correspondran a assignatures de primer i segon curs.
  3. No mantindre relació laboral o administrativa amb una entitat pública o privada.

5.-Obligaciones de l’alumne tutor del programa HELPer

Els beneficiaris de les presents beques hauran d’assumir i complir les obligacions següents:

  1. Realitzar, davall la supervisió del Vicedecano/a o Subdirector/a responsable de la titulació corresponent, les reunions mensuals amb el grup d’estudiants de primer curs que tutoriza. S’establix l’obligatorietat de realitzar, almenys, una reunió mensual durant els mesos de març, abril, maig i juny. Les reunions es realitzaran en les instal·lacions del Deganat o Direcció de l’Escola corresponent o en el lloc que el/la responsable de la titulació considere oportú.
  2. Mantindre durant els mesos de duració del programa (març, abril, maig i juny) un mínim de dos reunions presencials amb cada un dels estudiants que tutoriza. Les reunions es realitzaran en les instal·lacions del Deganat o Direcció de l’Escola corresponent o en el lloc que el/la responsable de la titulació considere.
  3. Realitzar un informe del desenrotllament de cada una de les dites reunions que entregarà al Vicedecano/a o Subdirector/a responsable de la titulació corresponent en el termini d’una setmana després de la realització de la dita reunió.
21 juliol 2017