Títols en extinció: Crèdits de Lliure Elecció

S’entén per matèries de lliure elecció les assignatures i activitats que la Universitat ofereix o reconeix dins o fora dels seus plans d’estudi de les titulacions de Llicenciat, Enginyer, Diplomat i Enginyers Tècnics i que l’estudiant pot utilitzar per a la lliure configuració del seu currículum.

Termini:

  • En qualsevol moment, excepte els mesos de juliol a octubre.
  • Aquells estudiants que vagen a finalitzar els seus estudis poden sol·licitar-ho en qualsevol moment, amb caràcter d’urgència, sense la limitació temporal indicada en el punt anterior.

On: Centre de Gestió de Campus on l’estudiant estiga cursant la seua titulació.

Documentació: S’ha d’aportar original i còpia del document que acredite l’activitat sol·licitada.

27 abril 2017