Estudis universitaris oficials

Reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’estudis universitaris oficials

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Per a poder ser reconeguts els crèdits superats en qualsevol assignatura o matèria d’ensenyaments universitaris oficials, tant espanyoles com a estrangeres, han de ser tinguts en compte els següents extrems:

  • Ha d’existir una adequació entre les competències, coneixements, continguts i crèdits associats a les matèries o assignatures de l’ensenyament d’origen i els contemplats en les assignatures o matèries de destinació o bé que tinguen caràcter transversal.
  • Als efectes indicats en l’apartat anterior l’equivalència que ha de donar-se per a poder dur a terme el reconeixement de crèdits corresponents serà d’almenys el 70%.

Sol·licitud

Termini: La sol·licitud es realitzarà de l’1 al 30 de setembre 2016.

On: En el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Documentació que s’ha d’aportar:

1. Estudis de la UMH: no s’ha d’aportar cap documentació a la sol·licitud.

2. Estudis d’altres universitats. S’ha d’aportar original i còpia de la següent documentació:

– Programes o guies docents de l’assignatura (segellats).

– Pla d’estudis.

– Certificació acadèmica personal.

Preu: 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 7 al 15 de gener de 2017, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.

Aquells estudiants beneficiaris de beca MEC o Consellería, han de tenir en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca i, per tant la seua matrícula no està coberta per la mateixa.

30 març 2017