Experiència Laboral i Professional

Reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i/o professional

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. Aquest reconeixement es realitzarà, en el cas de màster, en assignatures optatives o pràctiques externes.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.

Sol·licitud

Termini: La sol·licitud es realitzarà de l’1 al 30 de setembre de 2016.

On: En el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Documentació que s’ha d’aportar és l’a baix relacionada. És necessari indicar que la documentació seguidament relacionada no és excloent. És a dir, l’estudiant ha d’aportar tota aquella informació que li afecte d’acord a la seua vida laboral.

Original i còpia de:

1. Informe de la vida laboral.

2. Certificat de l’empresa o organisme en el qual es reflectisca l’activitat realitzada per l’estudiant i el període de temps d’exercici, en el qual es puga constatar que l’antiguitat laboral en el grup de cotització guarda relació amb les competències previstes en els estudis corresponents. En el cas que no es puga aportar per tancament patronal de l’empresa, es presentarà el contracte de treball corresponent, que podrà ser considerat sempre que es puga obtenir del mateix la informació necessària sobre les competències adquirides.

3. Si l’estudiant ha realitzat activitats en el Règim General de Treballadors Autònoms, s’acreditarà l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així mateix, haurà d’acreditar documentalment les activitats desenvolupades per l’estudiant.

4. Certificat d’estar col·legiat, si escau.

5. Certificat censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cas que estudiant exercisca com a liberal no donat d’alta com a autònom.

Preu: 100% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 7 al 15 de gener de 2017, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Màster.

Aquells estudiants beneficiaris de beca MEC o Consellería, han de tenir en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca i, per tant la seua matrícula no està coberta per la mateixa.

4 juliol 2017