Espai Europeu d´Educació Superior

Accés amb estudis universitaris estrangers pertanyents a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

En el cas d’estudis cursats en una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant el títol com el certificat acadèmic de notes hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país d’origen.

Els documents expedits en l’estranger en llengua diferent al castellà, hauran d’anar acompanyats de traducció oficial al castellà.

No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

Estats membres de la Unió Europea:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Gran Bretanya, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre.

Signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu:

Islàndia, Liechtenstein i Noruega

Acord bilateral amb la Unió Europea: Suïssa

Traducció

Els documents que no hagen sigut expedits en castellà, han de presentar-se acompanyats de la seua corresponent traducció oficial al castellà.

La traducció a l’espanyol podrà fer-se:

-Per Traductor jurat, degudament autoritzat a Espanya.
-Per l’Oficina d’interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació espanyol.
-Per la UNESCO, l’oficina del Centre Iberoamericà de Cooperació o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
-Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol en l’estranger.
-Per la Representació Diplomàtica a Espanya del país del que és súbdit el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.