Estudis Universitaris Oficials

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Per a poder ser reconeguts els crèdits superats en qualsevol assignatura o matèria d’ensenyaments universitaris oficials, tant espanyoles com a estrangeres, han de ser tinguts en compte els següents extrems:

  • Ha d’existir una adequació entre les competències, coneixements, continguts i crèdits associats a les matèries o assignatures de l’ensenyament d’origen i els contemplats en les assignatures o matèries de destinació o bé que tinguen caràcter transversal.
  • Als efectes indicats en l’apartat anterior l’equivalència que ha de donar-se per a poder dur a terme el reconeixement de crèdits corresponents serà d’almenys el 70%.

En tot cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau.

Pots consultar l’històric de reconeixement de crèdits per assignatures de cursos acadèmics anteriors ací:

CONSULTA_RECONOCIMIENTO


 

Procediment per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits per Estudis Universitaris Oficials

Termini: La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 23 de setembre de 2018.

On: Des del teu accés identificat telemàticament.

Com realitzar la sol·licitud?

1º. Has d’introduir les assignatures que has superat en altres títols universitaris oficials que consideres poden ser utilitzades per al reconeixement de crèdits.
2º. Has d’associar-les a les assignatures del títol en el qual estàs matriculat.

Quina documentació he d’aportar i com?

1º. Estudis de la UMH: no s’ha d’aportar cap documentació a la sol·licitud.
2º. Estudis d’altres universitats. Has de tenir escanejat en format pdf la següent documentació a causa que has d’aportar-la en el formulari:
a. Programes o guies docents de les assignatures del teu títol d’origen que has introduït en la sol·licitud. Aquests documents han d’estar segellats per la universitat d’origen.
b. Certificat acadèmic personal.

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

1º. Una vegada que has finalitzat la sol·licitud, no has de presentar el certificat acadèmic personal ni les guies docents o programes de les assignatures originals.
Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud, et seran requerides per a la seua acare en el Centre de Gestió de Campus corresponent en el termini de 5 dies.

Requisits de la documentació d’estudis universitaris estrangers:

1.Certificació acadèmica personal:

1.1. Ha d’estar traduïdes al castellà mitjançant un intèrpret jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. També pot realitzar-se en qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol o per una representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

1.2. Legalitzada mitjançant via diplomàtica. No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

2. Guies docents de les assignatures: Han d’estar traduïdes al castellà o en anglès.

Preu: 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

Reajustament de matrícula: Els alumnes de nou ingrés que sol·liciten el reconeixement de crèdits abans del 23 de setembre, podran accedir al reajustament de matrícula en el període que estableix el calendari acadèmic, del 24 al 28 setembre de 2018.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 9 al 16 de gener de 2019, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.

asdf asd

Per a qualsevol informació pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus corresponent o en el correu electrònic grado@umh.es del Servei de Gestió d’EstudisDestacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA