Estudis Superiors no Universitaris

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

En aquest apartat pots consultar el procediment per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per estudis d’educació superior no universitaris.

Termini: La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 23 de setembre de 2018.

On: En el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Documentació que s’ha d’aportar. Original i còpia de:

1. Títol de l’Estudi d’Educació Superior no Universitari.

2. Certificació acadèmica personal.

Preu: 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

Reajustament de matrícula: Els alumnes de nou ingrés que sol·liciten el reconeixement de crèdits abans del 23 de setembre, podran accedir al reajustament de matrícula en el període que estableix el calendari acadèmic, del 24 al 28 setembre de 2018.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 9 al 16 de gener de 2019, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.


Seguidament es poden consultar els crèdits susceptibles de reconeixement d’acord al Cicle Formatiu de Grau Superior que acredite l’estudiant.

 Campus d’Altea

Facultat de Belles Arts

Campus de Sant Joan d’Alacant

Facultat de Farmàcia

  • Grau en Farmàcia

Facultat de Medicina

Campus d’Elx

Escola Politècnica Superior d’Elx

Facultat de Ciències Experimentals

Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx

Facultat de Ciències Sociosanitàries

Campus d’Oriola

Escola Politècnica Superior d’Oriola

Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola

Aquesta informació té exclusivament un caràcter informatiu no vinculant per a la UMH.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021