Preinscripció

Terminis

1º Termini: del 10 d’abril al 30 de juny de 2018

2º Termini: del 30 de juliol al 14 de setembre de 2018

Terminis publicació llestes admesos i esmena

Documentació

El sol·licitant deu:

1. Emplenar la informació sol·licitada en l’aplicació de:

PREINSCRIPCION-UNIVERSITARIA

2. Haurà de lliurar la documentació sol·licitada, juntament amb el resguard de preinscripció, en el Registre General i/o Auxiliars, dirigida al CEGECA (Centre de Gestió de Campus) en el qual estiga adscrit el Màster, per correu certificat dirigit al Centre de Gestió de Campus corresponent o a través dels registres de qualsevol òrgan administratiu contemplat en l’article 16.4, de la Lley 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Información

3. La documentació a presentar o remetre és la següent:

-Resguard de preinscripció, degudament signat.
-DNI o Passaport en vigor.
-Títol que dóna accés al Màster o acreditació d’haver sol·licitat el títol i abonat les taxes d’expedició. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
-Certificat acadèmic oficial de notes. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
-Curriculum vitae.
-Video tutorial per a la preinscripció en màsters

-En el cas de remetre la documentació per correu postal, aquesta serà original o fotocòpia compulsada.
-Els sol·licitants que hagen sigut estudiants de la UMH, queden exempts de presentar originals per al seu acare o fotocòpies compulsades. Bastarà una fotocòpia de la documentació sol·licitada
-De no aportar la documentació requerida en el termini establit, es procedirà a l’anul·lació automàtica de la preinscripció.
-Requisits Documentació titulats estrangers de l’EEES o de la Resta de Països
-En aquells casos en els quals s’estiga pendent de la incorporació de qualificacions, s’adjuntarà declaració responsable que, una vegada incorporades aquestes qualificacions s’estarà en disposició d’obtenir el títol universitari oficial que li permet accedir als estudis de màster.
Els/Les estudiants que es preinscriban en el Màster Universitari en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, hauran de presentar a més com a requisit d’accés, acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

Els/Les estudiants que es preinscriban en el Màster Universitari en Neurociencias hauran de presentar per a la seua admissió, acreditació del domini de llengua anglesa B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA