Accés i Admissió

17 de novembre 2021

Accés


RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Article 6

1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.

2. Així mateix, podran accedir els qui es troben en algun dels següents suposats:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habilite per a l’accés a Màster d’acord amb l’establit en l’art. 16 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.

b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d’almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació al fet que es refereix l’art. 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de Màster.

c) Els/Les titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys 2 anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del que estiga en possessió l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de Doctorat.

e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.
f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES.
 
Admissió

Per a ser admès en un Programa de Doctorat en qualsevol dels seus períodes, a més d’estar en possessió del títol corresponent, els/les estudiants hauran de reunir els requisits o criteris d’admissió que establisca el propi Programa. En tots els Programes de Doctorat es requerirà una formació de 6 crèdits ECTS de formació interdisciplinària, denominada %o201CActividad investigadora i el seu finançament%o201D, contenint, almenys, els següents descriptores: Característiques fonamentals del procés de producció i difusió científica. Sistemes de recuperació de la informació. Avaluació dels trabajosde recerca. El mesurament de la qualitat de l’activitat científica. Ètica en l’activitat investigadora. Finançament de la recerca. Preparació de projectes de recerca. Carrera professional investigadora.

Aquells alumnes que hagen cursat i superat aquestes activitats de formació en qualsevol Màster oficial, hauran d’acreditar-ho documentalment.

La selecció serà realitzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que comunicarà la seua admissió o no en el programa.

Els/Les estudiants admesos en el Programa de Doctorat, formalitzaran cada curs acadèmic la seua matrícula en la Universitat, que li atorgarà el dret a la tutela acadèmica, i a l’expedició de certificat que es considerarà com a condició habilitante per al contracte en pràctiques del personal investigador en formació.

PREINSCRIPCION-UNIVERSITARIA