MAJORS DE 25 ANYS

8 de juny 2023

Les persones majors de 25 anys d’edat, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d’una prova d’accés. Només podran concórrer a aquesta prova d’accés, els qui complisquen o hagen complit els 25 anys d’edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

Informació addicional: