Majors de 25 anys

Les persones majors de 25 anys d’edat, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau per mitjà de la superació d’una prova d’accés. Només podran concórrer a la dita prova d’accés, els que complisquen o hagen complit els 25 anys d’edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

ORIENTA-25

CURSOS-PREPARATORIOSPRUEBA