Majors de 40 anys

Podran accedir per esta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb una ensenyança, que no posseïsquen cap titulació acadèmica habilitant per a accedir a la universitat per altres vies i complisquen o hagen complit els 40 anys d’edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

CURSOS-PREPARATORIOS PRUEBA