MAJORS DE 40 ANYS

8 de juny 2023

Podran accedir per esta via les persones candidates amb experiència laboral i professional en relació amb una ensenyança, que no posseïsquen cap titulació acadèmica habilitant per a accedir a la universitat per altres vies i complisquen o hagen complit els 40 anys d’edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

Informació addicional: