ADMISSIÓ AMB ESTUDIS PARCIALS ESPANYOLS O ESTRANGERS

22 de març 2024

Consulta  l’oferta de places del curs acadèmic 2023-24.PDF.253 kB(abre en nueva ventana)

Consulta l’oferta de places del període extarordinari de juliol del curs acadèmic 2023-24.PDF155kB.(abre en nueva ventana)

Quin estudiantat pot sol·licitar l’admissió per continuació d’estudis?

 • Podrà sol·licitar-la l’estudiantat que haja iniciat estudis universitaris oficials espanyols o estrangers i vulguen continuar els seus estudis en un grau de la UMH. Aquest procediment d’admissió, segons estableix el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, suposa un canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials.
 • També podrà sol·licitar-la l’estudiantat amb estudis universitaris estrangers finalitzats que no hagen obtingut homologació del títol a Espanya.

Quin és el requisit mínim acadèmic per a l’admissió?

 • El requisit mínim és que es reconeguen 30 crèdits en el grau per al qual se sol·licita l’admissió.

Quan he de sol·licitar l’admissió?

 • Període ordinari: Del 20 de març al 6 d’abril de 2023.
 • Període extraordinari: Del 10 al 21 de juliol de 2023.

El termini extraordinari estarà disponible exclusivament per a aquells graus i cursos amb places vacants després del termini ordinari de maig.

Com he de sol·licitar l’admissió?

 • La sol·licitud es realitza on-line a través d’una aplicació(abre en nueva ventana) mitjançant la qual sol·licitaràs els reconeixements de les assignatures del grau de la UMH amb les assignatures superades en l’estudi universitari d’origen i pujaràs en aquesta aplicació la documentació que s’ha d’aportar en format PDF (un fitxer per cada document). 
 • Únicament s’haurà d’aportar la documentació original per al seu acarament en el cas d’admissió i si se sol·licita la mateixa. L’estudiantat abans de finalitzar la sol·licitud signarà en l’aplicació la següent declaració responsable:

La persona que presenta aquesta sol·licitud d’admissió amb estudis universitaris parcials o totals declara sota la seua responsabilitat, conforme a l’Art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els següents termes:

 • Que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent sobre admissió amb estudis universitaris parcials o totals a estudis de Grau.
 • Que la documentació adjunta a la sol·licitud és veraç i fidel reflex de l’original que es troba en el seu poder.
 • Que la Universitat li podrà requerir en qualsevol moment la presentació de la documentació original a l’efecte de la seua verificació.
 • Que coneix que la falta de veracitat de la informació o el falsejament de la documentació presentada comportarà la invalidesa de tots els actes administratius dictats a tenor d’aquesta informació o documentació, sense perjudici de la responsabilitat que de tal circumstància poguera derivar-se.

Per a més informació pots consultar el manual per a sol·licitar l’admisió amb estudis parcials.PDF.1.751kB(abre en nueva ventana)

Com has de procedir per a conéixer les assignatures que et poden reconéixer?

 • Visita en la web de la UMH  l’històric dels reconeixements(abre en nueva ventana) concedits del teu estudi d’origen.
 • Els reconeixements que no consten en aquest històric hauràs de sol·licitar-los comparant les guies docents o programes de les assignatures del teu estudi d’origen amb les assignatures del pla d’estudis de la UMH(abre en nueva ventana). Hauràs de tindre en compte que ha d’haver-hi una equivalència mínima d’un 70% en contingut i en crèdits ECTS.

Quina documentació he d’aportar en l’aplicació?

 • Document acreditatiu de la identitat de l’estudiant: DNI, NIE o Passaport.
 • Certificat Acadèmic Personal.
 • Programes o guies docents de les assignatures superades en la titulació d’origen que hauran d’estar segellades per la universitat d’origen.
 • Pla d’estudis de la titulació d’origen si la universitat d’origen de l’estudiant no pertany a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • En el cas de estudis estrangers la documentació ha d’estar legalitzada i traduïda a l’espanyol per traductor jurat. No serà necessari traduir els programes o guies docents que es troben en idioma anglés. No s’exigeix cap mena de legalització per als documents si el país d’origen és Suïssa o pertany a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu.
 • Si l’estudi d’origen és de la UMH no es presentarà DNI, certificat i programes.

L’estudiantat procedent de sistemes educatius estrangers hauran d’abonar una taxa de 143,73 € per l’estudi de reconeixement de crèdits. El rebut es remetrà al correu electrònic de l’estudiant des del Servei de Gestió d’Estudis.

Quins són els criteris per a la priorització de les places?

 • Nombre de crèdits reconeguts (40% de la nota d’admissió).
 • Nota mitjana de les assignatures reconegudes (40% de la nota d’admissió).
 • Causes que motiven el trasllat d’expedient degudament acreditades (20% de la nota d’admissió): Trasllats de residència familiar, Malaltia, Esportistes d’alt nivell, alt rendiment o d’elit, Altres causes justificades a valorar per la Facultat o Escola.

Com pots conéixer l’estat de tramitació de la teua sol·licitud?

Entrant en el mateix formulari(abre en nueva ventana) on vas fer la sol·licitud i amb el teu DNI i la teua clau podràs consultar aquest estat.

Com sabràs si estàs admés o admesa?

L’estudiantat admés rebrà un correu electrònic informant que l’admissió ha sigut favorable.

Com formalitzaràs la matrícula?

 • Una vegada realitzada l’admissió t’enviarem un sms i un correu electrònic amb el Pin de la matrícula que la realitzaràs mitjançant l’aplicació on-line d’automatrícula(abre en nueva ventana). En el correu se t’indicarà el termini de la matrícula i les assignatures que se t’han reconegut perquè no et matricules d’elles. Aquesta informació la rebràs sobre mediats de juliol.
 • Posteriorment rebràs al domicili que has indicat en la teua sol·licitud la Resolució Rectoral d’admissió amb l’expressió dels reconeixements concedits i denegats.

Com et notificarem si no eres admés o admesa?

Mitjançant una Resolució Rectoral que enviarem al domicili que has indicat en la teua sol·licitud.

El procediment es regula mitjançant la següent normativa.PDF.197kB(abre en nueva ventana)

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 • Servei de Gestió d’Estudis
 • Direcció: Campus d’Elx – Edifici Rectorat i Consell Social, Avda. de la Universitat, s/n, 03202 Elx –Alacant
 • Telèfon: 96 522 25 17 y 966658651
 • Correu electrònic: