PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

17 de maig 2024

ESTRUCTURA DE LA PROVA SI ERES ESTUDIANT DE BATXILLERAT

  • Fase obligatòria: L’estudiantat s’examinarà en la Fase Obligatòria de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les seues quatre assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat cursades, és a dir: Castellà, Idioma estranger, Història d’Espanya, i l’assignatura troncal general de modalitat que ha cursat com a troncal general (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II). L’assignatura Idioma Estranger (Alemany, Anglés, Francés o Italià) serà obligatòriament la cursada com a primera llengua estrangera. La nota d’aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts. La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.
  • Fase voluntària: L’estudiantat podrà presentar-se en la fase voluntària d’un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts; podrà examinar-se d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de batxillerat, de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitats diferents de la que s’examina en la fase obligatòria o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina en la fase obligatòria.
  • Assignatures de modalitat i llengua estrangera: Alemany, Arts Escèniques, Biologia, Cultura Audiovisual II, Dibuix Tècnic II, Disseny, Economia de l’Empresa, Física, Francés, Fonaments de l’Art, Geografia, Geologia, Grec II, Història de l’Art,  Història de la Filosofia, Anglés, Italià, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Matemàtiques II i Química.

ESTRUCTURA DE LA PROVA SI ERES ESTUDIANT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de batxillerat. Podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les quals trien entre les 13 troncals d’opció, les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) o les 4 assignatures d’idiomes estrangers (Alemany, Francés, Anglés o Italià), per a poder augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

DOCUMENTS SOBRE LES COMISSIONS DE MATÈRIA, ESTADÍSTIQUES PAU, ESPECIALISTES DE MATÈRIA I TRIBUNALS