RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

5 de març 2024

DEFINICIÓ DE RECONEIXEMENT

El reconeixement de crédits és l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials (només per els estudis de grau) o en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari. L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits, els quals computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial; sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. Així mateix, en la UMH, cap el reconeixement de crèdits optatius per els estudis de grau mitjançant l’acreditació de l’adquisició de competències transversals i professionals.

A continuació podràs obtindre informació més extensa d’acord amb el tipus de títol (grau o màster universitari) que siga objecte de reconeixement de crèdits.

PER ALS ESTUDIS DE GRAU

PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI

PROCEDIMENT PER A LA CONTINUACIÓ EN GRAUS EQUIVALENTS DES D´ ENSENYAMENTS EXTINTS

Consulta com continuar els teus estudis de grau si no has finalitzat el títol extint equivalent.