Màster

2 de maig 2024

MATRÍCULA

Estudiants de nou ingrés:

1º Termini: del 24 de juliol al 28 de juliol de 2018 a las 17 hores.

2º Termini: del 25 de setembre al 30 de setembre de 2018 a las 17 hores.

Estudiants matriculats anteriorment:

Únic termini: del 21 al 25 de setembre de 2018

Estudiants de 2º curs del Màster en Advocacia: del 27 de juny al 6 de juliol de 2018

La matriculació es realitzarà en:

APLICACIÓN-AUTOMATRICULA

Les instruccions de matriculació i el PIN es notificaran individualment als/les nous/as estudiants admesos/as per correu electrònic i/o SMS.

Titulacions amb excés de demanda:


Si NO formalitza la matrícula en el període indicat perdrà la plaça assignada i perdrà el dret de matriculació

Segons es vagin produint vacants, se citarà als/les estudiants de la llista d’espera amb un SMS i/o correu electrònic concedint-los un termini de matrícula, que en el cas de no utilitzar-se comportarà la pèrdua de la plaça.

Documentació a presentar, si escau:


(s’aportarà original i fotocòpia de la documentació)

1. Estudiants amb dret a matrícula gratuïta total o parcial

1.1.  Família nombrosa

General: bonificació 50%

Especial: exempció total

Documentació a aportar: títol de família nombrosa actualitzat.

Nota important: si tens el títol en tramitació hauràs d’acreditar-ho i presentar el mateix abans del 31 de desembre de 2018; en cas contrari, no produirà efectes en el curs acadèmic 2018/2019.

1.2. Estudiants afectats per una discapacitat

Igual o superior al 33%: exempció total

Documentació a aportar: certificat de minusvalidesa expedit per l’òrgan competent de la CCAA.

1.3. Estudiants membres de família monoparental

Família Monoparental General: 50%

Família Monoparental Especial: exempció total

Documentació a aportar: carnet de família monoparental en vigor durant el curs acadèmic.

1.4. Estudiants víctimes de bandes armades i elements terroristes

Exempció total els/les estudiants víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills i filles.

Documentació a presentar: document oficial que ho acrediti.

1.5. Estudiants víctimes de violència de gènere

Exempció total els/les estudiants víctimes d’actes de violència de gènere, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Documentació a presentar: document oficial que ho acrediti.

2. Estudiants que sol·liciten beca (MEC i/o Generalitat)

3. Becaris FPI o FPU hauran de presentar la credencial o la publicació en el BOE.

Nota 1: per a matricular-te com a becari has d’entregar la sol·licitud junt amb la documentació de la beca, si és el cas, en la data prevista en la convocatòria. Si no l’entregues abonaràs l’import total de la mateixa.