Majors de 45 anys

Les persones majors de 45 anys d’edat que no posseïsquen cap titulació acadèmica habilitant per a accedir a la universitat per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau per mitjà de la superació d’una prova d’accés adaptada, si complixen o han complit l’esmentada edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

ORIENTA-45

CURSOS-PREPARATORIOSPRUEBA

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2021/2022

Recogida Títulos - CITA PREVIA