MAJORS DE 45 ANYS

8 de juny 2023

Les persones majors de 45 anys d’edat que no posseïsquen cap titulació acadèmica habilitant per a accedir a la universitat per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau per mitjà de la superació d’una prova d’accés adaptada, si complixen o han complit l’esmentada edat durant l’any natural en què se celebren les proves.

Informació addicional: