Accés amb estudis universitaris estrangers

22 de juny 2023

A més dels titulats universitaris pertanyents als estats membres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del que estiga en possessió l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.