Graus

9 novembre 2018

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits, els quals computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial; sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

ESTUDIOS-UNIVERSITARIOS-OFICIALES

ESTUDIOS_SUP_NOUNIVEXP_LABORALESTUDIOS_PROPIOS
 CONSULTA_RECONOCIMIENTOCOMP_TRANSV

Destacats

Cita previa para la recogida de títulos