Competències Transversals i Professionals

Els plans d’estudis dels títols de Grau de la UMH contemplen la superació de crèdits optatius.

La superació d’aquests crèdits es podrà realitzar de la següent manera:

  • Aprovant les assignatures optatives del pla d’estudis que està cursant estudiant.
  • Aprovant les assignatures d’altres plans d’estudis de la mateixa branca de coneixement: oferta d’assignatures d’altres plans d’estudis.
  • Acreditant el següent:
Activitats Termini On Documentació
Assignatures d’altres plans d’estudis que no hagen sigut objecte de reconeixement de crèdits. La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 23 de setembre de 2018. Centre de Gestió de Campus corresponent Programes o guies docents de les assignatures segellats per la universitat d’origen.

Certificat acadèmic personal (original i còpia).

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. En qualsevol moment, excepte els mesos de juliol a octubre. Documentació original acreditativa i còpia per al seu pertinent acare.
Programes de mobilitat.
Coneixements d’idiomes estrangers i llengua valenciana.
Pràctiques en empreses o institucions i pràctiques internes en la UMH.
Jornades i Congressos Científics, Fires, Exposicions Cientificotècniques i Exposicions Artístiques; i Cursos de Perfeccionament i Especialització Professional.

Has de tenir en compte que:

– Les activitats presentades han de realitzar-se durant els cursos acadèmics en els quals s’està cursant el títol de Grau, amb l’excepció de l’acreditació dels idiomes estrangers i el valencià.

– L’acreditació del nivell d’idiomes de realitzar-se per institucions competents en la certificació de l’adquisició per part de l’estudiant dels nivells que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

– Han de ser activitats organitzades i acreditades per òrgans de la UMH.

Pots consultar la Circular explicativa de la Normativa de Reconeixement de Competències Transversals i Professionals; documentació, terminis i procediment que s’ha de seguir per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2021/2022

Recogida Títulos - CITA PREVIA