Esments i Premis d’Estudis de Doctorat regulats pel RD 99/2011

ESMENTS DELS ESTUDIS DE DOCTORAT REGULATS PEL REIAL DECRET 99/2011, DE 28 DE GENER I PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

  • Esment Internacional en el títol de Doctor/a: 

El títol de Doctor podrà incloure en el seu anvers l’esment “Doctorat internacional”, sempre que concorrin les següents circumstàncies: 

a) Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel Director i autoritzades per la Comissió acadèmica, i s’incorporaran al document d’activitats del doctorand.

b) Que parteix de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol de les llengües oficial o cooficials d’Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d’un país de parla hispana.

c) Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts Doctors pertanyents a alguna institució d’Educació Superior o institut de recerca no espanyola.

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’Educació Superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de Doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada en el paràgraf a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. 

  • Tesi en règim de cotutela internacional: 

El títol de Doctor inclourà en el seu anvers la diligencia “Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U”, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

a) Que la tesi doctoral estigui supervisada per dues o més Doctors de dues Universitats, una espanyola i una altra estrangera, que hauran de formalitzar un conveni de cotutela.

b) Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de sis mesos en la institució amb la qual s’estableix el conveni de cotutela, realitzant treballs de recerca, bé en un sol període o en varis. Les estades i les activitats seran reflectides en el conveni de cotutela.

  • Esment Industrial en el títol de Doctor/a: 

S’atorgarà l’esment “Doctorat Industrial” sempre que concorrin les següents circumstàncies:

a) L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.

b) El doctorand haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa o Administració Pública en la qual es presti el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.

En el cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s’executi en col·laboració entre la Universitat i l’empresa o Administració Pública en la qual presti servei el doctorand, se subscriurà un conveni de col·laboració marco amb entre les parts. En aquest conveni s’indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l’empresa o Administració Pública, així com el procediment de selecció dels doctorands.

El doctorand tindrà un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l’empresa o Administració Pública, que podrà ser, si escau, Director de la tesi d’acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

  • Premis Extraordinaris de Doctorat: 

Les tesis doctorals defensades durant un curs acadèmic i que posseeixin mèrits excepcionals podran optar a un Premi Extraordinari de Doctorat per cada programa de doctorat.

La Comissió d’Estudis de Doctorat establirà els requisits i el procediment pel qual es regiran aquests Premis Extraordinari de Doctorat.

Enllaç per accedir a la Normativa de Premis Extraordinari de Doctorat.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA