Evaluació, Depòsit i Defensa de Tesi

17 de novembre 2021

Fases de la Tesi Doctoral

1ª Fase. Avaluació de la tesi

El departament/institut remetrà una proposta de cinc avaluadors externs a la UMH  (no podent repetir-se la universitat o institució a la qual pertanyen), amb informe d’idoneïtat dels candidats proposats.
Finalitzat el procés d’avaluació el departament/institut remetrà al Servei de Gestió d’Estudis la documentació que el procés hagi generat para, si escau, autoritzar el dipòsit de la tesi doctoral.

2ª Fase. Dipòsit de tesi

    • Dipòsit de 9 exemplars de la tesi doctoral i un en suport magnètic en el Registre General o en els diferents Registres Auxiliars dels Centres de Gestió de Campus de la UMH.
    • Proposta de tribunal de tesi: proposta de deu doctors a la qual s’adjuntarà informe d’idoneïtat i en la qual no hi haurà més de dues de la mateixa universitat o organisme. Dels deu proposats es nomenaran cinc titulars i dos suplents.

3ª Fase. Lectura de la tesi

Constitució del tribunal i acceptació. L’òrgan responsable del programa remetrà un exemplar de tesi a cadascun dels membres del tribunal.L’acte de defensa de tesi serà convocat pel president del tribunal i comunicat pel secretari del mateix al Servei de Gestió d’Estudis amb una antelació mínima de 15 dies naturals.
Finalitzada la defensa i discussió de la tesi, cada membre del tribunal farà per escrit una valoració de la mateixa.