ESTUDIS PROPIS

25 de juliol 2023

En el següent vídeo, pots veure de forma resumida, el procediment per a sol.licitar el reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’estudis propis de les universitats:

 

Procediment per a la sol.licitud de reconeixement de crédits per Estudis Propis

Els crèdits superats en qualsevol ensenyament universitari no oficial referent a l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, d’una universitat espanyola podran ser reconeguts en els mateixos termes expressats en l’apartat 2.2.2 de la Normativa de Transferència i Reconeixement de Crèdit de la UMH.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.

Quan i com tramitar la sol·licitud de reconeixement de crèdits?

 • Termini: La sol·licitud es realitzarà des de l’endemà a la finalització del termini de matrícula fins al 15 de setembre de 2023.
 • Com: El tràmit es realitza mitjançant instància general de seu electrònica de la UMH dirigida al Centre de Gestió de Campus(abre en nueva ventana) corresponent.

Quina documentació he d’aportar?

 • Estudis Propis de la UMH: còpia del títol en format PDF.
 • Estudis Propis d’altres universitats. Has de tenir en format PDF la següent documentació:
  • Títol.
  • Certificació acadèmica personal, ha d’estar segellada per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).
  • Document del contingut acadèmic de les matèries cursades, han d’estar segellat per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

Una vegada que has finalitzat la sol·licitud, no has de presentar els documents originals. Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud, podrà ser requerida per a la seua acare en el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Quin preu s’ha de pagar si és favorable el reconeixement de crèdits?

El 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell.PDF.164kB(abre en nueva ventana) pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs acadèmic 2022/2023.

Puc incorporar assignatures en la meua matrícula en el cas que em reconeguen crèdits d’assignatures?

Es disposa de dos períodes:

 • Reajustament de matrícula: Del 15 al 20 de setembre de 2023. Es realitzarà telemàticament a través del teu accés identificat.
 • Ampliació de matrícula: Del 8 al 15 de gener de 2024. T’hauràs de dirigir al Centre de Gestió de Campus corresponent.

 

Seguidament es poden consultar els crèdits susceptibles de reconeixement en el títol de Grau en Seguretat Pública i privada mitjançant l’acreditació de l’Estudi Propi de la UMH que s’extingeix en implantar-se aquest títol de grau.

Reconeixement de crèdits per estudis propis UMH.PDF.167kB(abre en nueva ventana)

 

AMPLIAR INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus(abre en nueva ventana) corresponent o enviar un correu electrònic a del Servei de Gestió d’Estudis.