Suplement Europeu al Títol

Què és el Suplement Europeu al Títol (SET) ?

És el document que acompanya a cada un dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Qui pot sol·licitar el SET

Els titulats que hagen abonat els drets d’expedició dels títols de: Llicenciat, Diplomat, Enginyer o Enginyer Tècnic.

Per a què títols oficials no està encara disponible el SET?

Per als títols de Graduat, Màster Universitari i Doctor de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats. Estarà disponible quan el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, proporcione a les Universitats les especificacions tècniques per a la seua expedició.


Contingut del Suplement Europeu al Títol:

a) Dades de l’estudiant.

b) Informació de la titulació.

c) Informació sobre el nivell de la titulació.

d) Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.

e) Informació sobre la funció de la titulació.

f) Informació addicional.

g) Certificació del suplement.

h) Informació sobre el sistema nacional d’educació superior.

MODELOS SOLICITUD_SET

Aclariments o dubtes:

T’atenem en títols@umh.es

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA