RECONEIXEMENT DE CRÈDITS MITJANÇANT L’ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL

25 de juliol 2023

En el següent vídeo, pots veure de forma resumida, el procediment per a sol.licitar el reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i professional:

 

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient. El període mínim de temps que s’ha d’aportar és de 3 mesos a temps complet o el seu equivalent a temps parcial. L’equivalència que es realitzaria seria de fins a 0,5 ECTS, per cada 3 mesos a temps complet, atés el nivell d’adequació entre l’experiència laboral i professional aportada i les competències del Grau cursat.

Quan i com realitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació per Experiència Laboral i Professional?

 • Termini: La sol·licitud es realitzarà des de l’endemà a la finalització de la matrícula fins al 15 de setembre de 2023.
 • Com: La sol·licitud es realitza telemàticament. L’aplicació es troba en el teu accés identificat i es denomina «Otros reconocimientos de créditos- Solicitud y consulta mediante la acreditación de experiencia laboral y profesional».

Quina documentació he d’aportar?

La documentació que s’ha d’aportar és l´a baix relacionada. És necessari indicar que la documentació seguidament relacionada no és excloent. És a dir, l’estudiantat ha d’aportar tota aquella informació que li afecte d’acord a la seua vida laboral.

Has d’aportar en format PDF la següent documentació:

 1. Informe de la vida laboral.
 2. Certificat de l’empresa o organisme en el qual es reflectisca l’activitat realitzada per l’estudiantat i el període de temps d’exercici, en el qual es puga constatar que l’antiguitat laboral en el grup de cotització guarda relació amb les competències previstes en els estudis corresponents. En el cas que no es puga aportar per tancament patronal de l’empresa, es presentarà el contracte de treball corresponent, que podrà ser considerat sempre que es puga obtenir del mateix la informació necessària sobre les competències adquirides.
 3. Si l’estudiantat ha realitzat activitats en el Règim General de Treballadors Autònoms, s’acreditarà l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així mateix, haurà d’acreditar documentalment les activitats desenvolupades per l’estudiant.
 4. Certificat del Col·legi Oficial que corresponga, en el seu cas.
 5. Certificat censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cas que estudiant exercisca com a liberal no donat d’alta com a autònom.

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

 • Una vegada que has finalitzat la sol·licitud, es revisa i si està tot correcte es mana a la Facultat o Escola corresponent per a la seua valoració.
 • La documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud, podrà ser requerida per al seu acarament en el Centre de Gestió de Campus corresponent. 
 • En el cas que la documentació tinga signatura electrònica, no serà necessària la seua presentació en el Centre de Gestió de Campus per al seu acarament.

Quin preu s’ha de pagar si és favorable el reconeixement de crèdits?

El 100% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell.PDF.164kB(abre en nueva ventana), pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs acadèmic 2022/2023.

Puc incorporar assignatures en la meua matrícula en el cas que em reconeguen crèdits d’assignatures?

Es disposa de dos períodes:

 • Reajustament de matrícula: Del 15 al 20 de septembre de 2023. Es realitzarà telemàticament a través del teu accés identificat.
 • Ampliació de matrícula: Del 8 al 15 de gener de 2024. T’hauràs de dirigir al Centre de Gestió de Campus corresponent.

 

Seguidament es poden consultar els crèdits susceptibles de reconeixement en el títol de Grau en Seguretat Pública i Privada mitjançant l’acreditació d’experiència laboral i professional.PDF.122kB 

AMPLIAR INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació pots enviar un correu electrònic al Servei de Gestió d’Estudis: