Competències Transversals i Professionals

17 juny 2020

Els plans d’estudis dels títols de Grau de la UMH contemplen la superació de crèdits optatius.

La superació d’aquests crèdits es podrà realitzar de la següent manera:

  • Aprovant les assignatures optatives del pla d’estudis que està cursant estudiant.
  • Aprovant les assignatures d’altres plans d’estudis de la mateixa branca de coneixement: oferta d’assignatures d’altres plans d’estudis.
  • Acreditant el següent:
Activitats Termini On Documentació
Assignatures d’altres plans d’estudis que no hagen sigut objecte de reconeixement de crèdits. La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 23 de setembre de 2018. Centre de Gestió de Campus corresponent Programes o guies docents de les assignatures segellats per la universitat d’origen.

Certificat acadèmic personal (original i còpia).

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. En qualsevol moment, excepte els mesos de juliol a octubre. Documentació original acreditativa i còpia per al seu pertinent acare.
Programes de mobilitat.
Coneixements d’idiomes estrangers i llengua valenciana.
Pràctiques en empreses o institucions i pràctiques internes en la UMH.
Jornades i Congressos Científics, Fires, Exposicions Cientificotècniques i Exposicions Artístiques; i Cursos de Perfeccionament i Especialització Professional.

Has de tenir en compte que:

– Les activitats presentades han de realitzar-se durant els cursos acadèmics en els quals s’està cursant el títol de Grau, amb l’excepció de l’acreditació dels idiomes estrangers i el valencià.

– L’acreditació del nivell d’idiomes de realitzar-se per institucions competents en la certificació de l’adquisició per part de l’estudiant dels nivells que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

– Han de ser activitats organitzades i acreditades per òrgans de la UMH.

Pots consultar la Circular explicativa de la Normativa de Reconeixement de Competències Transversals i Professionals; documentació, terminis i procediment que s’ha de seguir per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Destacats

Cita previa para la recogida de títulos