Accés i Admissió

8 de març 2024

Accés

Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió


Els/Les estudiants podran ser admesos en un Màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguin propis del títol de Màster Universitari o estableixi la universitat. La Universitat inclourà els procediments i requisits d’admissió en el pla d’estudis, entre els quals podran figurar complements formatius en algunes disciplines, en funció de la formació prèvia acreditada per l’estudiant. Aquests complements formatius podran formar part del Màster sempre que el nombre total de crèdits a cursar no superi els 120. En tot cas, formin o no part del Màster, els crèdits corresponents als complements formatius tindran, a l’efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l’estudi la consideració de crèdits de nivell de Màster. L’admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguin al títol previ  en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Màster.