RECONEIXEMENT DE CRÈDITS MITJANÇANT L’ACREDITACIÓ D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS

5 d’octubre 2023

En el següent vídeo, pots veure de forma resumida, el procediment per a sol.licitar el reconeixement de crèdits d’ estudis de grau:

 

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Per a poder ser reconeguts els crèdits superats en qualsevol assignatura o matèria d’ensenyaments universitaris oficials, tant espanyoles com estrangeres, han de ser tinguts en compte els següents extrems:

 • Ha d’existir una adequació entre les competències, coneixements, continguts i crèdits associats a les matèries o assignatures de l’ensenyament d’origen i els contemplats en les assignatures o matèries de destinació o bé que tinguen caràcter transversal.
 • Als efectes indicats en l’apartat anterior l’equivalència que ha de donar-se per a poder dur a terme el reconeixement de crèdits corresponents serà d’almenys el 70%.

En tot cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau.

Pots consultar l´històric de reconeixement de crèdits per assignatures de cursos acadèmics anteriors(abre en nueva ventana) el qual no té cap vinculació per a la universitat, només té efectes informatius pel estudiantat.

Quan i com tramitar la sol·licitud de reconeixement de crèdits?

 • Termini: La sol·licitud es realitzarà des del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 15 de setembre de 2023.
 • Com: La sol.licitud es realitza telemàticament. L’aplicació es troba en el teu accés identificat i es denomina “Reconocimiento de créditos mediante la acreditación de asignaturas superadas en otros planes de estudios universitarios oficiales”.

Quina documentació he d’aportar?

 • Estudis de la UMH: no s’ha d’aportar cap documentació a la sol·licitud.
 • Estudis d’altres universitats. Has d’aportar en format PDF la següent documentació:
  •  Certificat acadèmic personal, ha d’estar segellat per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).
  •  Programes o guies docents de les assignatures del teu títol d’origen que has introduït en la sol·licitud, han d’estar segellats per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

Una vegada que has finalitzat la sol·licitud, no has de presentar el certificat acadèmic personal ni les guies docents o programes de les assignatures originals.
Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud, podrà ser requerida per a la seua acare en el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Quins requisits ha de reunir la documentació d’estudis universitaris estrangers?

 • Certificació acadèmica personal:
  • Ha d’estar traduïdes al castellà mitjançant un intèrpret jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. També pot realitzar-se en qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol o per una representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.
  • Legalitzada mitjançant via diplomàtica(abre en nueva ventana). No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • Guies docents de les assignatures: Han d’estar traduïdes al castellà o en anglès. Aquets document han d’estar segellats per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).

Quin preu s’ha de pagar si és favorable el reconeixement de crèdits?

 • El 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs acadèmic 2022/2023.
 • D’acord amb el que s’estableix en l’article 14, apartat g) del Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, “en el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l’alumnat de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d’origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s’aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, no sent aplicable quan el contribuent torne a la titulació en la qual es va matricular inicialment”.

És necessari matricular-se de les assignatures de les quals sol·licite el reconeixement?

 • No fa falta matricular-se de les assignatures que has sol·licitat per al reconeixement de crèdits. Si la resolució és favorable s’incorporaran en el teu expedient d’ofici.
 • Si eres estudiant de primer curs has de matricular-te del curs complet però podràs modificar les assignatures matriculades inicialment en el període de reajustament de matrícula. En la pregunta següent s’indica quan podràs realitzar-ho.

Puc incorporar assignatures en la meua matrícula en el cas que em reconeguen crèdits d’assignatures?

Es disposa de dos períodes:

 • Reajustament de matrícula: Del 15 al 20 de setembre de 2023. Es realitzarà telemàticament a través del teu accés identificat.
 • Ampliació de matrícula: Del 8 al 15 de gener de 2024. T’hauràs de dirigir al Centre de Gestió de Campus corresponent.

Si he sigut estudiant d’una programa SICUE i m’he matriculat en un títol de Grau de la UMH, he de sol·licitar el reconeixement de les assignatures que he superat en el programa SICUE?

Si has sigut estudiant d’un programa SICUE, el reconeixement d’assignatures no es realitza de manera automàtica en el Grau que vages a cursar. Has de sol·licitar el reconeixement d’assignatures aportant el certificat acadèmic oficial de notes de la Universitat d’origen i guia docent de cadascuna de les assignatures que vages a aportar per a sol·licitar el reconeixement. Aquests documents han d’estar segellats per la universitat d’origen o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).
 

AMPLIAR INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus(abre en nueva ventana) corresponent o enviar un correu electrònic a del Servei de Gestió d’Estudis.