Evaluaciò

 

Acord de la Comissió d’Estudis de Doctorat en la seva sessió de 27 de juny de 2017

 

INDICACIONS A SEGUIR EN ELS APARTATS RELACIONATS AMB EL PERFIL D’AVALUADORS, RECONEIXEMENT DELS SEXENNIS DE INVESTIGACIÓ, I CRITERIS D’ORIGINALITAT EN LES TESIS CONVENCIONALS CONTEMPLATS EN LA NORMATIVA D’ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX.

1. Els requisits necessaris per actuar com a avaluador seran els mateixos que els contemplats per als membres dels tribunals de tesi doctoral (article 23.2). Aquests requisits hauran de ser documentalment acreditats.

2. Justificació de la qualitat en la recerca per als avaluadors, membres de tribunal i directors de tesis:

Contribucions científiques. Les evidències de les contribucions científiques aportades es faran a través de ORCID o ResearchID. Per això es fa imprescindible que aquest recurs estigui actualitzat i degudament emplenat i en obert. Causarà rebuig automàtic de tot el tribunal o avaluadors proposats quan aquesta informació no estigui degudament emplenada.

Activitat investigadora activa (sexennis actius):

MEMBRES ACADÈMICS:

Els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i de les escales de Professors de Recerca, Investigadors Científics i Científics Titulars del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) podran presentar les evidències de la seva activitat investigadora activa a través dels documents acreditatius atorgats per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) o les fulles de serveis de la institució en la qual presta els seus serveis; sent aquest un requisit obligatori.

Aquells cossos docents i investigadors que no són avaluats per la CNEAI, però sí per altres agències autonòmiques o internacionals tindran únicament reconeixement per formar part dels processos d’avaluació de les tesis doctorals (avaluació i defensa de tesi doctoral). La seva presentació serà obligatòria i com en cas anterior hauran de tenir els sexennis actius.

Per als docents que no puguin acollir-se a processos d’avaluació per organismes avaluadors acreditats, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà de remetre als Serveis de Biblioteca la informació recaptada (un mínim de 5 aportacions per cada període de 6 anys) per a l’acreditació del sexenni equivalent actiu, indicant en la petició, el camp d’avaluació al que es desitja adscriure i el/els períodes a avaluar.

MEMBRES NO ACADÈMICS:

Per als membres no acadèmics que no puguin acollir-se a processos d’avaluació per organismes avaluadors acreditats, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà de remetre als Serveis de Biblioteca la informació recaptada (un mínim de 5 aportacions per cada període de 6 anys) per a l’acreditació del sexenni equivalent actiu, indicant en la petició, el camp d’avaluació al que es desitja adscriure i el/els períodes a avaluar.

3. Els criteris d’originalitat en les tesis convencionals, compliran amb els mateixos criteris que les tesis per compendio d’articles. En cap cas es podran incloure articles en els quals no figuri el director i que hagin estat utilitzats en altres tesis doctorals. Amb la finalitat de comprovar l’originalitat de totes les tesis doctorals és obligatori presentar un informe de coincidències. El programa per realitzar aquest informe està disponible en l’accés identificat del professorat de la UMH.

Acord de Transició. El requisit que el doctorand figuri com a primer autor i que l’article hagi de ser confirmat pel director i codirector de la tesi, si ho hi hagués, serà aplicable als estudiants matriculats per primera vegada en els estudis de doctorat amb posterioritat al 27 de juny de 2017.


 

Dipòsit de Tesi doctoral

 

El dipòsit de Tesi es realitzarà en el Registre General i/o Registres Auxiliars de la UMH.

Procediment:

1. El Servei de Gestió d’Estudis remetrà al Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat o a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat un correu electrònic amb la següent documentació:

  • Carta d’autorització del dipòsit de tesi.
  • Sol·licitud de dret d’examen per a la defensa de la tesi doctoral.
  • Acord signat entre el Doctorand/a i la Universitat Miguel Hernández d’Elx per incloure la seva tesi doctoral en el Repositori Institucional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (REDIUMH)

2. El/la doctorant/a haurà de presentar en el Registre la carta d’autorització de dipòsit de tesi, l’acord per al Repositori Institucional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (REDIUMH), els 9 exemplars de tesis necessaris més un en suport magnètic (CD) i la resta de documentació que consideri oportú.

3. Una vegada registrats els 9 exemplars, el/la doctorant/a se portarà 8 (7 per distribuir-los entre els membres del tribunal i 1 per deixar en el Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat o en la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat).

4. El Registre farà arribar al Servei de Gestió d’Estudis l’exemplar de tesi restant, on romandrà en dipòsit durant 10 dies hàbils. Es farà arribar també la tesi en suport magnètic, la sol·licitud de drets d’examen degudament emplenada i signada per el/la doctorant/a, així com l’acord per incloure la seva tesi doctoral en el Repositori Institucional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (REDIUMH), juntament amb la resta de documentació.

5. El Servei de Gestió d’Estudis emetrà l’oportú rebut de drets d’examen i l’hi remetrà via correu electrònic al doctorand/a, juntament amb la informació per a l’emplenament de la fitxa Teseu i la resta de documentació relativa a terminis i dates de lectura, així com l’autorització de consulta de l’exemplar de la tesi doctoral impresa a la Biblioteca. El justificant d’haver abonat les taxes haurà de ser remès al Servei de Gestió d’Estudis abans de la defensa de la tesi doctoral.

6. Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, la Comissió d’Estudis de Doctorat designarà el Tribunal encarregat de jutjar la tesi doctoral. La proposta de Tribunal haurà de ser remesa al Servei de Gestió d’Estudis pel Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat o la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en format paper (imprès preferentment per les dues cares), havent de ser avançat per correu electrònic a l’adreça: doctorado@umh.es

7. Designat el Tribunal es comunicarà via correu electrònic el nomenament del mateix al Director/a de el Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat o a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, al Responsable del CEGECA en el Campus del qual tingui seu el Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat i a tots i cadascun dels membres que componen el Tribunal (enviant-se-li documentació addicional, necessària per al dia de la defensa de la tesi doctoral, al membre designat com a Secretari/a).

8. El/La Secretari/a de el Tribunal, per indicació del President, haurà de comunicar per correu electrònic a l’adreça: doctorado@umh.es, amb una antelació de, almenys, 15 dies naturals, la data, lloc i hora de la defensa de la tesi doctoral.

9. El Servei de Gestió d’Estudis comunicarà via correu electrònic al Director/a de el Departament o Institut responsable del Programa de Doctorat o a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i amb còpia al Responsable del CEGECA, en el Campus del qual vagi a ser defensada la tesi doctoral la data, lloc i hora de la defensa de la tesi doctoral.

10. Després de l’acte de lectura i defensa de la tesi, el/la Secretari/a de el Tribunal haurà de remetre, com més aviat millor al Servei de Gestió d’Estudis la següent documentació:

  • Acta original emplenada.
  • Informes de valoració de cadascun dels membres del tribunal.
  • Sobres amb els informes d’opció de Premi Extraordinari de cadascun dels membres del Tribunal.
  • Sobres amb els vots per a l’esment “CumLaude”.

11. Una vegada defensada la tesi doctoral i havent superat aquest examen, podrà sol·licitar, en el Servei de Gestió d’Estudis, l’expedició del Títol de Doctor/a, per a això és requisit necessari haver emplenat la fitxa Teseu. Una vegada abonat el Títol, juntament amb el resguard del dipòsit del títol se li lliurarà l’acord per incloure la seva tesi doctoral en el Repositori Institucional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (REDIUMH), signat per la Universitat.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA