Procediment de l’escrutini de vots de l’Esment “cum laude”

El  Reial decret 99/2011, de 10 de febrer, en el seu article 14.7  estableix  que el tribunal de la tesi doctoral podrà proposar que la tesi obtingui l’esment “Cum Laude” si s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat.

Així mateix, la Universitat habilitarà els mecanismes precisos per a la materialització de la concessió final d’aquest esment, garantint que l’escrutini dels vots es realitzi en sessió diferent de la corresponent a la de defensa de la tesi doctoral.

Per  tot  el  anterior,  es  articula  el  següent  procediment  per  que  el  tribunal  pugui proposar que la tesi doctoral obtingui l’esment “Cum Laude”, garantint l’escrutini dels vots.

Cadascun dels membres del tribunal disposarà d’un imprès, que haurà d’emplenar i lliurar en sobre tancat, juntament amb la documentació per a la lectura de la tesi al Secretari/a de el Tribunal perquè en sigueu custodis.

Una vegada recollits els sobres, el/la Secretari/a se personarà, a partir de l’endemà al de la lectura de la tesi doctoral, al Centre de Gestió de Campus o en el Servei de Gestió d’Estudis per al seu escrutini. Si tots els vots són positius es concedirà l’esment “cum laude” que quedarà reflectida en l’Acta de la lectura de tesi.

En el cas que el Secretari/a de el tribunal de tesi no pugui desplaçar-se al Centre de Gestió de Campus o al Servei de Gestió d’Estudis, haurà de remetre tota la documentació corresponent a la lectura de la tesi doctoral al citat Servei. El/La Secretari/a de la Comissió d’Estudis de Doctorat serà el responsable de realitzar l’escrutini dels vots i reflectir, si escau, l’esment “Cum Laude” en la qualificació de la tesi doctoral.

L’escrutini dels vots es realitzarà en presència d’un/a administratiu/a de el Servei de Gestió d’Estudis o del Centre de Gestió de Campus i signarà cadascun dels vots.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021