ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERSITARIS

8 de novembre 2023

En el següent vídeo, pots veure de forma resumida, el procediment per a sol.licitar el reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’estudis superiors no universitaris:

 

Procediment per a la sol.licitud de reconeixement de crèdits per Estudis Superiors no Universitaris  

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

En aquest apartat pots consultar el procediment per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per estudis d’educació superior no universitaris.

Quan i com tramitar la sol·licitud de reconeixement de crèdits?

  • Termini: La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 15 de setembre de 2023.
  • Com: El tràmit es realitzarà mitjançant instància general de seu electrónica de la UMH dirigida al Centre de Gestió de Campus(abre en nueva ventana) corresponent.

Quina documentació he d’aportar?

  • Títol de l’Estudi d’Educació Superior no Universitari.
  • Certificació acadèmica personal, ha d’estar segellada pel centre o bé disposar de codi segur de verificació (CSV).

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

Una vegada que has finalitzat la sol·licitud, no has de presentar el títol ni la certificació acadèmica personal originals. Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud, podrà ser requerida per a la seua acare en el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Quin preu s’ha de pagar si és favorable el reconeixement de crèdits?

El 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell.PDF.164kB(abre en nueva ventana), pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs acadèmic 2022/2023.

És necessari matricular-se de les assignatures de les quals sol·licite el reconeixement?

No fa falta matricular-se de les assignatures que has sol·licitat per al reconeixement de crèdits. Si la resolució és favorable s’incorporaran en el teu expedient d’ofici.

Puc incorporar assignatures en la meua matrícula en el cas que em reconeguen crèdits d’assignatures?

Es disposa de dos períodes:

  • Reajustament de matrícula: Del 15 al 20 setembre de 2023. Es realitzarà telemàticament a través del teu accés identificat.
  • Ampliació de matrícula: Del 8 al 15 de gener de 2024. T’hauràs de dirigir al Centre de Gestió de Campus corresponent.

Quins crèdits són susceptibles de reconeixement?

Seguidament es poden consultar els crèdits susceptibles de reconeixement d’acord al Cicle Formatiu de Grau Superior que acredite l’estudiantat. Aquesta informació té exclusivament un caràcter informatiu no vinculant per a la UMH.

AMPLIAR INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus(abre en nueva ventana) corresponent o enviar un correu electrònic a del Servei de Gestió d’Estudis.