Duplicats de Títols Oficials

Els títols universitaris oficials són documents públics amb validesa en tot el territori nacional i, per això, no podran ser objecte de modificacions, alteracions o esmenes. Si es produïxen donarà lloc a l’expedició de duplicats pels motius següents:

  • Per Pèrdua:

La pèrdua, destrucció o deteriorament, no imputables a la Universitat, d’un títol oficial podrà donar lloc a l’expedició d’un duplicat, a instàncies de l’interessat. Serà requisit previ i indispensable la publicació en el de l’anunci de la pèrdua, amb l’objecte de propiciar, si és el cas, les oportunes reclamacions, d’acord amb l’article 9.2 de l’Orde de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167 del 13.07.1988).

  • Per Altres Causes:

Qualsevol alteració derivada d’eventuals modificacions que afecten el contingut d’un títol, canvi de nom o de nacionalitat del seu titular, incorporació premis extraordinaris, etc.., i que haja de reflectir-se en el text del mateix exigirà l’anul·lació del títol original i l’expedició d’un duplicat.

Procediment en ambdós casos:

1. Inici:

El procediment s’iniciarà omplint la sol·licitud dirigida al Servici de Gestió d’Estudis, indicant-se en la mateixa la causa de la sol·licitud del duplicat i on s’ha de remetre, si és el cas, el rebut per l’expedició del duplicat. Per a una major rapidesa s’aconsella usar el correu electrònic.

La sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels Registres Auxiliars dels seus Campus.

2. Tramitació:

Rebuda la sol·licitud i verificats les dades es traslladarà, si és el cas, del corresponent rebut per al seu abonament. L’import de la taxa per expedició del duplicat anirà a càrrec de l’interessat quan li siga imputable la causa que va originar la modificació del text.

Posteriorment s’iniciarà el tràmit per a l’expedició del duplicat corresponent.

3. Retirada del duplicat:

Veure Retirada de títols oficials.

Aclariments o dubtes:

T’atenem en titulos\@umh.es

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA