Certificat Supletori

1. Concepte:

Fins que no es produïsca l’efectiva expedició i entrega a l’interessat del títol sol·licitat, aquell tindrà dret des del moment d’abonar els drets d’expedició del títol, que se li expedisca certificació que el títol sol·licitat es troba en tràmit d’expedició (certificació supletòria del títol) .

La certificació supletòria del títol s’expedix des del Servici de Gestió d’Estudis i té el mateix valor que el títol sol·licitat als efectes de l’exercici dels drets inherents al mateix.

2. Procediment d’expedició:

a) L’estudiant ha de sol·licitar en el Centre de Gestió de Campus corresponent o en el Servici de Gestió d’Estudis (només per al títol de doctor) , l’expedició del corresponent títol oficial.

b) Una vegada rebuts els expedients en la Unitat de Títols del Servici de Gestió d’Estudis i realitzades les comprovacions oportunes, s’expedixen les certificacions supletòries que es remeten al domicili que l’interessat ha indicat en la sol·licitud del títol oficial.

Aclariments o dubtes:

T’atenem en títols@umh.es

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA