(Español) FORMACIÓN Y MEJORA DOCENTE

8 de febrer 2024

FORMACIÓ I MILLORA DOCENT

En el curs 2022-2023, presentem la XXI EDICIÓ del Programa de Formació i Millora Docent de la Universitat Miguel Hernández. Aquest programa respon a les demandes i necessitats de formació manifestades pels nostres professors i professores, i als objectius que estableixen tant el Pla Estratègic per a la Qualitat com el Pla per a l’Avaluació de l’Activitat docent de la *UMH, fomentant la innovació docent i l’excel·lència educativa com a garantia de qualitat de la docència universitària.

El present programa emfatitza l’estreta relació entre la formació del professorat universitari i la qualitat de la docència, i abasta un conjunt d’activitats i recursos que la institució universitària organitza per a millorar el desenvolupament personal i professional dels seus participants. És un programa obert al canvi i a la millora constant que ha anat experimentat un increment en les seues propostes i activitats formatives afavorit per la implicació dels Departaments, els Centres i tot el professorat de la Universitat Miguel Hernández.


Objectius:
Els objectius del Programa de Formació i Millora Docent són:

  • Assegurar la qualitat de la docència i aconseguir l’excel·lència educativa.
  • Formar al personal docent universitari en els diferents elements que influeixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge: planificació de la docència, mètodes d’ensenyament, avaluació, motivació de les estudiants i els estudiants, habilitats de comunicació, aprenentatge autònom, tutories, etc.
  • Facilitar estratègies de suport a la labor docent i a la labor investigadora: recursos estadístics, cerques bibliogràfiques, tècniques de comunicació oral i escrita, etc.
  • Preparar al professorat universitari en les possibilitats didàctiques de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Modalitats formatives:

  • Formació Inicial per a la Docència Universitària
  • Formació en Innovació Docent i Excel·lència Educativa
  • Formació en Tecnologia Educativa(obri en nova finestra) 
  • Activitats Formatives en Centres i Departaments