Duplicats de Títols Oficials

21 novembre 2018

Els títols universitaris oficials són documents públics amb validesa en tot el territori nacional i, per això, no podran ser objecte de modificacions, alteracions o esmenes. Si es produïxen donarà lloc a l’expedició de duplicats pels motius següents:

  • Per Pèrdua:

La pèrdua, destrucció o deteriorament, no imputables a la Universitat, d’un títol oficial podrà donar lloc a l’expedició d’un duplicat, a instàncies de l’interessat. Serà requisit previ i indispensable la publicació en el de l’anunci de la pèrdua, amb l’objecte de propiciar, si és el cas, les oportunes reclamacions, d’acord amb l’article 9.2 de l’Orde de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167 del 13.07.1988).

  • Per Altres Causes:

Qualsevol alteració derivada d’eventuals modificacions que afecten el contingut d’un títol, canvi de nom o de nacionalitat del seu titular, incorporació premis extraordinaris, etc.., i que haja de reflectir-se en el text del mateix exigirà l’anul·lació del títol original i l’expedició d’un duplicat.

Procediment en ambdós casos:

1. Inici:

El procediment s’iniciarà omplint la sol·licitud dirigida al Servici de Gestió d’Estudis, indicant-se en la mateixa la causa de la sol·licitud del duplicat i on s’ha de remetre, si és el cas, el rebut per l’expedició del duplicat. Per a una major rapidesa s’aconsella usar el correu electrònic.

La sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels Registres Auxiliars dels seus Campus.

2. Tramitació:

Rebuda la sol·licitud i verificats les dades es traslladarà, si és el cas, del corresponent rebut per al seu abonament. L’import de la taxa per expedició del duplicat anirà a càrrec de l’interessat quan li siga imputable la causa que va originar la modificació del text.

Posteriorment s’iniciarà el tràmit per a l’expedició del duplicat corresponent.

3. Retirada del duplicat:

Veure Retirada de títols oficials.

Aclariments o dubtes:

T’atenem en titulos\@umh.es

Destacats

Cita previa para la recogida de títulos