Estudis Propis

Els crèdits superats en qualsevol ensenyament universitari no oficial referent a l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’una universitat espanyola podran ser reconeguts en els mateixos termes expressats en l’apartat 2.2.2 de la Normativa de Transferència i Reconeixement de Crèdit de la UMH.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.


Procediment per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits per Estudis Propis

Termini: La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 23 de setembre de 2018.

On: En el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Documentació que s’ha d’aportar:

1. Estudis Propis de la UMH: original i còpia del títol.

2. Estudis Propis d’altres universitats. S’ha d’aportar original i còpia de la següent documentació:

– Títol.

– Certificació acadèmica personal.

– Document del contingut acadèmic de les matèries cursades, segellat per la universitat.

Preu: 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

Reajustament de matrícula: Els alumnes de nou ingrés que sol·liciten el reconeixement de crèdits abans del 23 de setembre, podran accedir al reajustament de matrícula en el període que estableix el calendari acadèmic, del 24 al 28 setembre de 2018.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 9 al 16 de gener de 2019, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA