ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS

30 de maig 2023

Procediment per a la sol·licitud del reconeixement de crèdits en Màster Universitari mitjançant l’acreditació d’estudis universitaris oficials

Pots consultar el històric de reconeixement de crèdits per assignatures de cursos académics anteriors(abre en nueva ventana)

Què s’entén per reconeixement de crèdit?

S’entén per reconeixement l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Quan i on puc sol·licitar el reconeixement de crèdit aportant assignatures superades en Estudis Universitaris Oficials?

La sol·licitud la pots realitzar des de l’endemà d’haver formalitzat la teua matrícula i fins al 31 d’octubre de 2023.
Se sol·licita des del teu accés identificat, en l’apartat INFORMACIÓN ACADÉMICA – SOLICITUD Y CONSULTA DE RECONOCIMIENTO POR ASIGNATURAS.

Com realitzar la sol·licitud?

1º Has de donar d’alta el/els estudie/s que aportes per al reconeixement. Indicant universitat, centre i estudi.

2º Has d’introduir les assignatures que has superat en altres títols universitaris oficials que consideres poden ser utilitzades per al reconeixement de crèdits.

3º Has d’indicar l’assignatura de la qual sol·licites el reconeixement i la(s) assignatura(s) que aportes per a aquest.

4º Incorpora en format pdf: les guies docents de les assignatures que aportes per al reconeixement i el certificat acadèmic expedit per la universitat d’origen.

Quina documentació he d’aportar?

Si aportes estudis cursats en la UMH: no s’ha d’aportar cap documentació a la sol·licitud.
Si aportes estudis d’altres universitats: has de tindre escanejat en format PDF la següent documentació:
a. Programes o guies docents de les assignatures del teu títol d’origen que has introduït en la sol·licitud. Aquests documents han d’estar segellats per la universitat d’origen o amb signatura electrònica.
b. Certificat acadèmic personal.

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

Una vegada que has finalitzat la sol·licitud no has de presentar el certificat acadèmic personal ni les guies docents o programes de les assignatures originals.

Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud i en cas de ser favorable, et serà requerida per al seu acarament en el Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana) en el termini de 5 dies. També pots remetre els documents a través dels registres de qualsevol òrgan administratiu contemplats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Només hauràs de presentar per a l’acarament aquells documents que no siguen electrònics.

Puc aportar assignatures cursades en qualsevol títol universitari oficial?

No cabrà el reconeixement de crèdits aportant assignatures superades en títols de grau, diplomatures i enginyeries tècniques.

Què he de tindre en compte?

  • Ha d’existir una adequació entre les competències, coneixements, continguts i crèdits associats a les matèries o assignatures de l’ensenyament d’origen i els contemplats en les assignatures o matèries de destinació o bé que tinguen caràcter transversal.
  • Als efectes indicats en l’apartat anterior l’equivalència que ha de donar-se per a poder dur a terme el reconeixement de crèdits corresponents serà d’almenys el 70%.
  • En tot cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de màster.

 

Quins requisits han de complir la documentació d’estudis universitaris cursats a l’estrangers?

1.Certificació acadèmica personal:

1.1. Ha d’estar traduïdes al castellà (excepte documents en llengua anglesa) mitjançant un intèrpret jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. També pot realitzar-se en qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol o per una representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

1.2. Legalitzada mitjançant via diplomàtica. No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

2. Guies docents de les assignatures:

2.1. Han d’estar traduïdes al castellà o en anglès.

2.2. Segellades per la universitat d’origen o amb signatura electrònica.

Quin cost té el reconeixement de crèdit aportant assignatures cursades en estudis oficials universitaris?

S’ha d’abonar 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

Puc demanar reconeixement d’una assignatura de la qual no estic matriculat/a?

Sí, pot sol·licitar reconeixement i en cas de ser aquest favorable l’assignatura s’incorpora al teu expedient.

He obtingut el reconeixement d’una assignatura i voldria ampliar la matrícula, Com i quan puc fer-ho?

Ampliació extraordinària de matrícula del 8 al 15 de gener de 2024. Només podran ampliar la seua matrícula d’assignatures del segon semestre, no reduir, l’estudiantat al qual se l’haja reconegut crèdits o estiguen en disposició de matricular-se del Treball Fi de Màster. 

Soc becari/als crèdits de les assignatures reconegudes estan coberts per la beca?

 

No estan coberts perquè els crèdits de les assignatures reconegudes no són crèdits matriculats segons les convocatòries dels diferents organismes i hauràs d’abonar l’import corresponent a la matrícula d’aquests.
 
 
Per a qualsevol informació pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana)  o en el correu electrònic master@umh.es del Servei de Gestió d’Estudis.