Estudis propis

Reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’estudis propis universitaris

Els crèdits superats en qualsevol ensenyament universitari no oficial referent a l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’una universitat espanyola podran ser reconeguts en els mateixos termes expressats en l’apartat 2.2.2 de la Normativa de Transferència i Reconeixement de Crèdits de la UMH.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.

No obstant l’anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l’assenyalat en el paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixement íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial. Aquesta excepció només cap per als títols propis de la UMH.

En tot cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de màster.

Sol·licitud

Termini: La sol·licitud es realitzarà a partir del dia següent al teu últim dia de matrícula fins el 8 d’octubre de 2018.

On: En el Centre de Gestió de Campus corresponent.

Documentació que s’sha d’aportar:

1. Estudis Propis de la UMH: original i còpia del títol.

2. Estudis Propis d’altres universitats. S’ha d’aportar original i còpia de la següent documentació:

– Títol.

– Certificació acadèmica personal.

– Document del contingut acadèmic de les matèries cursades, segellat per la universitat.

Preu: 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 9 al 16 de gener de 2019, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Màster.

Aquells estudiants beneficiaris de beca MEC o Consellería, han de tenir en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca i, per tant la seua matrícula no està coberta per la mateixa.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA