ESTUDIS PROPIS

30 de maig 2023

Procediment per a la sol·licitud de reconeixement de crèdit en Estudis de Màster aportant títol propi universitari

Els crèdits superats en qualsevol ensenyament universitari no oficial referent a l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’una universitat espanyola podran ser reconeguts en els mateixos termes expressats en l’apartat 2.2.2 de la Normativa de Transferència i Reconeixement de Crèdits de la UMH.

El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremació de l’expedient.

Quan i on puc sol·licitar el reconeixement de crèdit aportant ensenyaments universitaris no oficials?

La sol·licitud la pots realitzar des de l’endemà d’haver formalitzat la teua matrícula i fins al 31 d’octubre de 2023.

La sol·licitud es realitza mitjançant instància general dirigida al Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana), preferiblement, mitjançant Seu Electrònica(abre en nueva ventana).

Quina documentació he d’aportar?

Estudis Propis de la UMH: còpia del títol propi.

Estudis Propis d’altres universitats: còpia del títol propi i còpia del document del contingut acadèmic de les matèries cursades, segellat per la universitat.

Què he de tindre en compte?

  • Els ensenyaments no oficials a les quals es refereix aquest apartat han d’estar regulades segons l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, d’una universitat espanyola.
  • El reconeixement de crèdit en concepte d’ensenyaments no oficials i experiència professional conjuntament no podrà ser superior al 15% del total de crèdits que constitueix el pla d’estudis de màster. És a dir, en màsters de 60 crèdits el màxim de crèdits que es poden reconéixer aportant títol ensenyaments no oficials i/o experiència laboral és de 9 crèdits.

Quin cost té el reconeixement de crèdit?

Si aportes títol propi universitari s’ha d’abonar 25% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

He obtingut el reconeixement d’una assignatura i voldria ampliar la matrícula, Com i quan puc fer-ho?

Ampliació extraordinària de matrícula del 8 al 15 de gener de 2024. Només podran ampliar la seua matrícula d’assignatures del segon semestre, no reduir, l’estudiantat al qual se l’haja reconegut crèdits o estiguen en disposició de matricular-se del Treball Fi de Màster.

Soc becari/a , cobreix la beca els crèdits que se m’hagen reconegut?

L’estudiantat beneficiari de beca MEC, Conselleria o *UMH, han de tindre en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca i, per tant la seua matrícula no està coberta per aquesta.

Per a qualsevol informació addicional pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana) o en el correu electrònic del Servei de Gestió d’Estudis.