Experiència Laboral i Professional

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.

 


Procediment per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits per Experiència Laboral

Termini: Des del següent dia de matrícula fins el 8 d’octubre de 2018.

On: Des del teu accés identificat telemàticament.

Documentació que s’ha d’aportar és l’abaix relacionada. És necessari indicar que la documentació seguidament relacionada no és excloent. És a dir, l’estudiant ha d’aportar tota aquella informació que li afecte d’acord a la seua vida laboral.

Original i còpia de:

1. Informe de la vida laboral.

2. Certificat de l’empresa o organisme en el qual es reflectisca l’activitat realitzada per l’estudiant i el període de temps d’exercici, en el qual es puga constatar que l’antiguitat laboral en el grup de cotització guarda relació amb les competències previstes en els estudis corresponents. En el cas que no es puga aportar per tancament patronal de l’empresa, es presentarà el contracte de treball corresponent, que podrà ser considerat sempre que es puga obtenir del mateix la informació necessària sobre les competències adquirides.

3. Si l’estudiant ha realitzat activitats en el Règim General de Treballadors Autònoms, s’acreditarà l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així mateix, haurà d’acreditar documentalment les activitats desenvolupades per l’estudiant.

4. Certificat d’estar col·legiat, si escau.

5. Certificat censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cas que estudiant exercisca com a liberal no donat d’alta com a autònom.

Preu: 100% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 9 al 16 de gener de 2019, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.