EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL

4 de juny 2024

Procediment per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en estudis de màster aportant experiència professional o laboral

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l’efecte de baremación de l’expedient.

Quan i on puc sol·licitar el reconeixement de crèdit aportant Experiència Laboral/Professional?

La sol·licitud la pots realitzar des de l’endemà d’haver formalitzat la teua matrícula i fins al 31 d’octubre de 2023.
Se sol·licita des del teu accés identificat, en l’apartat ESTUDIOS – RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD.

Com realitzar la sol·licitud?

1º Has de donar d’alta la/s empresa/s en la qual has desenvolupat la teua activitat professional/laboral indicant: nom de l’empresa, grup de cotització, règim (general o autònom), tipus de contracte (temps complet o parcial), nombre de dies treballats i clicar a “Afegir”.
2º Has d’incorporar la documentació requerida en format pdf. Pots aportar diversos arxius en un mateix apartat.

Quina documentació he d’aportar?

Segons el règim en el qual hages exercit el teu treball (general o autònom) i el tipus de professió que exercisques la documentació a aportar pot ser:

1. Informe de la vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social.

2. Certificat de l’empresa o organisme en el qual es reflectisca l’activitat realitzada per l’estudiant i el període de temps d’exercici, en el qual es puga constatar que l’antiguitat laboral en el grup de cotització guarda relació amb les competències previstes en els estudis corresponents. En el cas que no es puga aportar per tancament patronal de l’empresa, es presentarà el contracte de treball corresponent, que podrà ser considerat sempre que es puga obtenir del mateix la informació necessària sobre les competències adquirides.

3. Si l’estudiant ha realitzat activitats en el Règim General de Treballadors Autònoms, s’acreditarà l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així mateix, haurà d’acreditar documentalment les activitats desenvolupades per l’estudiant.

4. Certificat d’estar col·legiat, si escau.

5. Certificat censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cas que estudiant exercisca com a liberal no donat d’alta com a autònom.

Què he de tindre en compte?

  • L’experiència professional o laboral aportada ha de tindre relació amb les competències inherents al títol de màster.
  • El reconeixement de crèdit per aquest concepte es realitzarà respecte a les matèries “Optativitat del màster” i/o “Pràctiques Externes”. És a dir, si el pla d’estudis del màster que estàs cursant no conté les citades matèries no serà possible el reconeixement per aquesta via.
  • El reconeixement de crèdit en concepte d’ensenyaments no oficials i experiència professional conjuntament no podrà ser superior al 15% del total de crèdits que constitueix el pla d’estudis de màster. És a dir, en màsters de 60 crèdits el màxim de crèdits que es poden reconéixer aportant títol ensenyaments no oficials i/o experiència laboral és de 9 crèdits.

Què he de fer quan haja realitzat la sol·licitud telemàtica?

Una vegada que has finalitzat la sol·licitud no has de presentar físicament la vida laboral o la resta de documentació que hages pujat a la plataforma.
Aquesta documentació, una vegada s’haja resolt la teua sol·licitud i en cas de ser favorable, et serà requerida per al seu acarament en el Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana) en el termini de 5 dies. També pots remetre els documents a través dels registres de qualsevol òrgan administratiu contemplats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Només hauràs de presentar per a l’acarament aquells documents que no siguen electrònics.

Quin cost té el reconeixement de crèdit?

Si aportes experiència professional/laboral s’ha d’abonar 100% del preu del crèdit establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

He obtingut el reconeixement d’una assignatura i vull ampliar la matrícula, Com i quan puc fer-ho?

Ampliació extraordinària de matrícula del 8 al 15 de gener de 2024. Només podran ampliar la seua matrícula d’assignatures del segon semestre, no reduir, l’estudiantat al qual se l’haja reconegut crèdits o estiguen en disposició de matricular-se del Treball Fi de Màster.

Soc becari/a , Cobreix la beca els crèdits que se m’hagen reconegut?

Aquells/as estudiants beneficiaris/as de beca MEC, Conselleria o Beca UMH, han de tindre en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca i, per tant la seua matrícula no està coberta per aquesta.

Per a qualsevol informació addicional pots dirigir-te al Centre de Gestió de Campus corresponent.PDF.145kB(abre en nueva ventana) o en el correu electrònic del Servei de Gestió d’Estudis.